Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálne" alebo bežné dieťa. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti. Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". K snahe vytvárať „školy pre všetkých“ aj naša materská škola v Krásnohorskom Podhradí sa pričleňuje. Pomocou obce od októbra 2018, aj naša materská škola sa zapojili  do projektu. Projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so spoluprácou s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Vďaka projektu sme do materských škôl prijali dvoch asistentov. Hlavnou náplňou ich práce je pomoc pri realizácií výchovno-vzdelávacej práce, odstránenie jazykových bariér, spolupráca a komunikácia rodinou, komunikácia a spolupráca s ostatnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. Okrem asistentov sú zainteresovaný všetci zamestnanci školy, hlavne pedagogickí zamestnanci MŠ, vedenie školy - ktorí spolu tvoria inkluzívny tým projektu. Je nám veľmi ľúto, že sme nemohli získať odborného zamestnanca – špeciálneho pedagóga, psychológa, ktorý by  v značnej miere  prispel ešte lepšiemu, odbornejšiemu naplneniu našich cieľov, a to:  vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by oddeľovali deti na základe rodu, spoločenskej triedy, etnicity, schopností, zdravotných postihnutí, jazyka, náboženstva a iných foriem rozdielov medzi ľuďmi.


Mgr. Agnesa Stupáková
riaditeľka ZŠ s MŠ
koordinátor inkluzívneho týmu


Európsky sociálny fond
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Predmet výzvy OP Vzdelávanie - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Ciele projektu - Cieľom opatrenia 3.1 je „zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania“. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva viaže, je: podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

Čítať ďalej: OPV 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných (OPV-2009/3.1/01-SORO)


Európsky sociálny fond
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Učíme sa moderne!

 

V školskom roku 2010/2011 na Základnej škole s materskou školou v Krásnohorskom Podhradí pokračujeme v realizácií projektu Operačného programu vzdelávania 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (OPV-2009/3.1/01-SORO) Podpora sociálnej inklúzie – vzdelávanie pre všetkých. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Na základe získaných finančných prostriedkov sme pre našich žiakov zakúpili modernú didaktickú techniku: interaktívnu tabuľu, eBeam systém, projektory, počítače, ktoré sú umiestnené v každej triede 0. – 4. ročníka a sú využívané vo vyučovacom procese. Používaním moderných didaktických pomôcok poskytujeme žiakom pestrejšie informácie o učive. Pomáhame spájať teóriu s praxou. Umožňujeme rozvoj zrakovej a sluchovej vnímavosti a predstavivosti. Cieľom využívania informačno-komunikačných technológií na hodinách je rozvíjať osobnosť a tvorivosť žiaka, rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie, rozvíjať formálne a logické myslenie, spoznávať metódy na riešenie problémov, rozvíjať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, vážiť si a rešpektovať intelektuálne vlastníctvo. Jednotlivé vyučovacie hodiny sa stávajú pre našich žiakov zaujímavejšie, príťažlivejšie, pri ktorých získajú pocit istoty a rovnocennosti.

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.