Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálne" alebo bežné dieťa. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti. Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". K snahe vytvárať „školy pre všetkých“ aj naša materská škola v Krásnohorskom Podhradí sa pričleňuje. Pomocou obce od októbra 2018, aj naša materská škola sa zapojili  do projektu. Projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so spoluprácou s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Vďaka projektu sme do materských škôl prijali dvoch asistentov. Hlavnou náplňou ich práce je pomoc pri realizácií výchovno-vzdelávacej práce, odstránenie jazykových bariér, spolupráca a komunikácia rodinou, komunikácia a spolupráca s ostatnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. Okrem asistentov sú zainteresovaný všetci zamestnanci školy, hlavne pedagogickí zamestnanci MŠ, vedenie školy - ktorí spolu tvoria inkluzívny tým projektu. Je nám veľmi ľúto, že sme nemohli získať odborného zamestnanca – špeciálneho pedagóga, psychológa, ktorý by  v značnej miere  prispel ešte lepšiemu, odbornejšiemu naplneniu našich cieľov, a to:  vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by oddeľovali deti na základe rodu, spoločenskej triedy, etnicity, schopností, zdravotných postihnutí, jazyka, náboženstva a iných foriem rozdielov medzi ľuďmi.


Mgr. Agnesa Stupáková
riaditeľka ZŠ s MŠ
koordinátor inkluzívneho týmu

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.