Základná škola s materskou školou - Alapiskola és ÓvodaEurópsky sociálny fond
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Učíme sa moderne!

 

V školskom roku 2010/2011 na Základnej škole s materskou školou v Krásnohorskom Podhradí pokračujeme v realizácií projektu Operačného programu vzdelávania 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (OPV-2009/3.1/01-SORO) Podpora sociálnej inklúzie – vzdelávanie pre všetkých. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Na základe získaných finančných prostriedkov sme pre našich žiakov zakúpili modernú didaktickú techniku: interaktívnu tabuľu, eBeam systém, projektory, počítače, ktoré sú umiestnené v každej triede 0. – 4. ročníka a sú využívané vo vyučovacom procese. Používaním moderných didaktických pomôcok poskytujeme žiakom pestrejšie informácie o učive. Pomáhame spájať teóriu s praxou. Umožňujeme rozvoj zrakovej a sluchovej vnímavosti a predstavivosti. Cieľom využívania informačno-komunikačných technológií na hodinách je rozvíjať osobnosť a tvorivosť žiaka, rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie, rozvíjať formálne a logické myslenie, spoznávať metódy na riešenie problémov, rozvíjať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, vážiť si a rešpektovať intelektuálne vlastníctvo. Jednotlivé vyučovacie hodiny sa stávajú pre našich žiakov zaujímavejšie, príťažlivejšie, pri ktorých získajú pocit istoty a rovnocennosti.

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.