Základná škola s materskou školou - Alapiskola és ÓvodaEurópsky sociálny fond
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Predmet výzvy OP Vzdelávanie - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Ciele projektu - Cieľom opatrenia 3.1 je „zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania“. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva viaže, je: podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

Podporné aktivity - Rámcovou aktivitou opatrenia, na ktorú sa výzva viaže, je: Rámcová aktivita 3.1.1: Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl. Oprávnenými aktivitami (obsahový rámec a zameranie projektu) v rámci predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sú:

  • programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní v základných školách v obciach s koncentráciou MRK (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy), vrátane celodenného výchovného procesu;
  • prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov základnej školy pochádzajúcich z MRK (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy) smerujúce k umožneniu pokračovania ich štúdia na strednej škole v systéme formálneho vzdelávania;
  • príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie a učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na  základných školách (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy);
  • projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na základných školách (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy);
  • iinovácia didaktických prostriedkov2 rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov základných škôl (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy) v priamej nadväznosti na ostatné aktivity projektu, pričom didaktické prostriedky môžu byť používané len na účely projektu.

Realizácia projektu - 2010 - 2012.

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.