Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Rok 1899 začína novú históriu školstva v našej obci. Pôvodný názov Rímska - katolícka ľudová škola s vyuč. jaz. maďarským, škola obdržala 29. októbra 1899.

Škola bola postavené vďaka veľkodušnosti grófa Andrássyho a jeho manželky FrantiŠky.

15.októbra 1933 bola zriadená v nasej obci aj pobočka Ľudovej školy v Pači - prvá slovenská trieda ako expozitúra štátnej školy. Škola ukončila svoju činnosť školským rokom 1938/39, kedy došlo k pričleneniu obce k Maďarsku.

Po oslobodení obce 1. marca 1945 opäť začala svoju prevádzku. 1. septembra 1945 bola zriadená trojtriedna štátna ľudová škola s počtom žiakov 96.

Nová história školy sa začala písať od 1. septembra 1950. Na želanie rodičov maďarskej národnosti bola od 1. septembra 1950 zriadená dvojtriedna Národná škola s vyuč. jaz. maďarským s počtom 86. Jej riaditeľom sa stal Ondrej Temeši, ktorý bol vo funkcii do roku 1959. Jeho nástupcom bol pán Ladislav Bercelli - pôsobil až do roku 1985. V roku 1986 sa stal riaditeľom p. Zoltán Urblik, ktorý riadil ZŠ do roku 1996. V roku 1997 nastúpila do funkcie riaditeľa školy p. H. Icseková. do roku 1999. Nový školský rok 1999/2000 začína p. riaditeľka A. Stupáková.

Počas týchto rokov sa v tejto škole vystriedalo veľa učiteľov, vychovávateľov a žiakov, ktorí sa zaslúžili o jej dobré meno a spoločne vytvárali hodnoty – históriu.

Dnes má ZŠ 64 rómskych žiakov, ktorí dosahujú primerané výsledky. Patrí sa spomenúť aj dobré susedské vzťahy so slovenskou školou a jej riaditeľmi p. Jakubcom, p. Leskom, p. Šakalom a p. Mikulom.

Copyright © 2021 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.