Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Naša materská škola je trojtriedna škola, ktorá sa počas celého dňa postará o Vaše dieta vo veku od 2,5 – 6 rokov. Dve triedy sú v obci Krásnohorské Podhradie na ulici Pokrokovej, kde sa deti vyučujú v slovenskom jazyku. Jedna trieda je mimo obce Krásnohorské Podhradie na ulici Pačanskej, kde sa deti vyučujú v maďarskom jazyku. Pomáha im pritom rómska asistentka. Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, bohatom na kultúrno – historické pamiatky.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnost, sloboda a dostojnost dietata, kde sa dieta spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí. Od roku 2009 naša materská škola pracuje podla školského vzdelávacieho programu pod názvom „Zvedavé deti“vypracovaného podla štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0.

Výchovu a vzdelávanie zameriavame na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov, na všestranný rozvoj osobnosti dietata. Zabezpečujú ju kvalifikovaní pedagógovia, pripravujú hravou formou dieta na školu – primárne vzdelávanie. Je zameraná na získavanie jazykových zručností, hudobno – pohybový a výtvarný rozvoj. Absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu dieta získa predprimárne vzdelávanie, ktorého dokladom je vydanie osvedčenia o získanom vzdelávaní.

Poplatok za pobyt dietata v MŠ určilo miestne zastupitelstvo Obecného úradu, rešpektujúc Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon, § 28 o materských školách vo výške 7 Eur  mesačne za jedno dieta. Od poplatku sú oslobodené deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok pred vstupom do základnej školy.

Copyright © 2021 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.