Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE V ZÁKLADNEJ  ŠKOLE

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja, 04941

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ s vyučovacím jazykom maďarským

Podkategória: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tarifný plat ped. zamestnancov – 1100€ v hrubom

Nástup: od 1.januára 2021

Pracovný pomer: na dobu určitú

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Základná škola s materskou školou, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie, 04941

Bližšie informácie: osobne, telefonicky 058/7343031, 0908045538

Copyright © 2021 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.