Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Učiteľka MŠ

Od roku 1979 pôsobím v školstve a som učiteľkou MŠ. Strednú pedagogickú školu som ukončila v Levoči v roku 1979 maturitnou skúškou –odbor vychovávateľstvo. V roku 1982 som si urobila rozdielové skúšky v Levoči, aby som mohla učiť v MŠ ako kvalifikovaná učiteľka. Robila som v Plešivci ako učiteľka, v Slavci ako riaditeľka, na Pači ako učiteľka MŠ a od roku 1988 pôsobím v rodnej obci ako učiteľka MŠ s výchovným jazykom slovenským. Počas mojej pedagogickej práce som dlhé roky pôsobila vo výbore ROH ako členka výboru. Absolvovala som logopedické minimum, kde som získala certifikát. V rámci okresu som sa zúčastnila na viacerých Klubfórach, kde som získala s mojimi najmenšími aj diplomy pre našu MŠ. Aktívne sa zapájam aj do okresných súťaží s deťmi

 • výtvarné súťaže
 • prednes poézie a prózy /L. Hegedüsová/
 • reprezentácia školy na verejnosti /Naša obec/

Na starosti mám školskú knižnicu a som predsedníčkou školskej rady. Individuálnym štúdiom sa snažím získať nové vedomosti potrebné pre moje pôsobenie na pracovisku. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa snažím pracovať podľa ISCED 0 a využívať aj klasické zamestnania.

 • spolupracujem s rodičmi detí
 • spolupracujem s rodičmi detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia
 • zvýšenú pozornosť venujem jazykovej komunikácii spisovného jazyka
 • rozvíjam osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí
 • prevádzam s deťmi dentálnu hygienu
 • spolupracujem s regionálnym ústavom verejného zdravotníctva
 • spolupracujem so ZŠ slovenskou a maďarskou
 • som členkou spoločnosti pre predškolskú výchovu

Na pracovisku sa snažím správať kultúrne a rešpektovať pokyny iných.

Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde