Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Učiteľka MŠ

V materskej škole Krásnohorské Podhradie pracujem od roku 1988. Po krátkom prerušení je to 22 rokov. Rozhodla som sa pracovať s deťmi už v útlom veku. Vyštudovala som a úspešne ukončila v roku 1983 štúdium na strednej pedagogickej škole v Levoči. Hneď po jej ukončení som sa zamestnala v oblasti školstva, v ktorej pracujem dodnes. Táto práca ma baví a zaujíma, nakoľko prináša stále niečo nové. Aj napriek jazykovej bariére som sa snažila nájsť cestu k tým najmenším a s láskou im nahrádzať matku počas odlúčenia. Vo svojej práci sa snažím využívať nové, modernejšie metódy a formy práce pre spestrenie pobytu detí v materskej škole. Vyžaduje si to doba a zmeny v školstve, ktoré sa prelínajú v našej práci. Podľa pokynov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje naša materská škola podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu s názvom „Zvedavé deti,“ ktorý je dostupný v budove MŠ.

Od roku 2004 pracujem v materskej škole ako zástupca riaditeľa ZŠ a MŠ. Toto vymenovanie prináša do mojej práce zodpovednosť pri plnení vytýčených cieľov, schopnosť spolupráce s rodičmi detí, záujem o nové formy práce a úspešné prezentovanie materskej školy na verejnosti. V roku 2009 absolvovala dvojročné priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Prešove. V tomto čase som zapojená do Národného projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov, garantovaného ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR, v oblasti obsahovej reformy školstva .Na štúdium digitálnych zručností čakám v najbližšom čase pozvánku z metodicko-pedagogického centra v Košiciach. Popri práci a štúdiu ma naďalej zaujíma práca s najmenšími deťmi, preto sa im snažím už od najútlejšieho veku vštepovať lásku k rodnej krajine, prírodnému prostrediu, úctu k rodičom a svojim rovesníkom a snahu prijímať nové vedomosti, zručnosti, schopnosti potrebné pre život v škole. V najbližšom prostredí materskej školy dbám na estetickú úpravu okolia, aby nám slúžilo k tvorivej práci a celkovej úrovni výchovy a vzdelávania. Z poskytnutých finančných dotácií obnovujem vybavenie materskej školy, učebné pomocky a hračky, ktoré slúžia všetkým deťom. Postupne využívame pri práci aj digitálnu techniku, netradičné formy práce, potrebné pre rozvoj kompetencií detí predprimárneho vzdelávania.

Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich