Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Riaditeľka ZŠ, učiteľka ZŠ (1. ročník)

Funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ som zastúpila v roku 2006, keď Základnú školu s VjM zriaďovateľ Obec Krásnohorské Podhradie spojil s Materskou školou s VjSaM. Môj profesionálny rast som začala na SPGŠ v Lučenci – odbor vychovávateľstvo, ktorý som ukončila v roku 1981. Po dvoch rokoch som diaľkovo vyštudovala - učiteľstvo MŠ, ako doplnkové vzdelanie tiež na SPGŠ v Lučenci. Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 1999 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - odbor učiteľstvo 1.-4. ročníka pre Základné školy s VjM. V súčasnosti okrem riadenia školského zariadenia som aj triednym učiteľom prvého ročníka, kde vyučujem maďarský jazyk. Snažím sa uvedené funkcie vykonávať čo najlepšie. Snažím sa viesť svojich učiteľov k tímovej práci, ku kreativite, k modernizácií výchovno-vzdelávacieho procesu cez projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V súkromnom živote rada sa venujem hubárčeniu, práci v záhradke a mojim najbližším.

Učiteľka MŠ

V materskej škole Krásnohorské Podhradie pracujem od roku 1988. Po krátkom prerušení je to 22 rokov. Rozhodla som sa pracovať s deťmi už v útlom veku. Vyštudovala som a úspešne ukončila v roku 1983 štúdium na strednej pedagogickej škole v Levoči. Hneď po jej ukončení som sa zamestnala v oblasti školstva, v ktorej pracujem dodnes. Táto práca ma baví a zaujíma, nakoľko prináša stále niečo nové. Aj napriek jazykovej bariére som sa snažila nájsť cestu k tým najmenším a s láskou im nahrádzať matku počas odlúčenia. Vo svojej práci sa snažím využívať nové, modernejšie metódy a formy práce pre spestrenie pobytu detí v materskej škole. Vyžaduje si to doba a zmeny v školstve, ktoré sa prelínajú v našej práci. Podľa pokynov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje naša materská škola podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu s názvom „Zvedavé deti,“ ktorý je dostupný v budove MŠ.

Od roku 2004 pracujem v materskej škole ako zástupca riaditeľa ZŠ a MŠ. Toto vymenovanie prináša do mojej práce zodpovednosť pri plnení vytýčených cieľov, schopnosť spolupráce s rodičmi detí, záujem o nové formy práce a úspešné prezentovanie materskej školy na verejnosti. V roku 2009 absolvovala dvojročné priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Prešove. V tomto čase som zapojená do Národného projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov, garantovaného ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR, v oblasti obsahovej reformy školstva .Na štúdium digitálnych zručností čakám v najbližšom čase pozvánku z metodicko-pedagogického centra v Košiciach. Popri práci a štúdiu ma naďalej zaujíma práca s najmenšími deťmi, preto sa im snažím už od najútlejšieho veku vštepovať lásku k rodnej krajine, prírodnému prostrediu, úctu k rodičom a svojim rovesníkom a snahu prijímať nové vedomosti, zručnosti, schopnosti potrebné pre život v škole. V najbližšom prostredí materskej školy dbám na estetickú úpravu okolia, aby nám slúžilo k tvorivej práci a celkovej úrovni výchovy a vzdelávania. Z poskytnutých finančných dotácií obnovujem vybavenie materskej školy, učebné pomocky a hračky, ktoré slúžia všetkým deťom. Postupne využívame pri práci aj digitálnu techniku, netradičné formy práce, potrebné pre rozvoj kompetencií detí predprimárneho vzdelávania.

Učiteľka ZŠ (0. ročník)

Kvalifikácia - Pedagogická fakulta Comenius Univerzity v Miškolci, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Na škole pracujem od roku 2006 ako učiteľka v nultom ročníku.

Učím rómske deti, ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, a ktoré potrebujú individuálny, špecifický prístup. Hlvnou úlohou je, aby dieťa v priebehu školského roka bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.

Učiteľka ZŠ (2. ročník)

Kvalifikácia - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učiteľstvo pre 1-4. st. ZŠ

 

Záľuby - plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, turistika.

Učiteľka ZŠ (3. a 4. ročník)

Kvalifikácia - Pedagogická fakulta Comenius Univerzity v Miškolci, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Projekty - 2009-Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, 2010-Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých.

Na škole pracujem ako triedna učiteľka 3.a 4. triedy, vedúca vlastivedného krúžku.

Rada športujem, cvičím jógu, počúvam hudbu, záhradkárčim, čítam.

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.