Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE V MATERSKEJ ŠKOLE

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja, 04941

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

Podkategória: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tarifný plat ped. zamestnancov – 8 platová trieda: 616,- E

Nástup: od 1.septembra 2018

Pracovný pomer: na dobu určitú

Požadované doklady:

· žiadosť o prijatie do zamestnania

· profesijný životopis

· doklady o ukončenom vzdelaní

· súhlas so spracovaním osobných údajov 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.06.2018  na adresu:

Základná škola s materskou školou, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie, 04941

Bližšie informácie: osobne, telefonicky 058/7343031

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.